V rámci komplexní projekční, inženýrské a poradenské služby Vám nabízíme zpracování:

lesních hospodářských plánů
lesních hospodářských osnov
projektů hospodaření
dlouhodobých výnosových studií a rozborů lesních majetků
speciálních výstupů LHP
účelových šetření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa
biotechnických studií a projektů
speciálních hospodářských plánů pro břehové porosty
speciálních pěstebních plánů a projektů
studií a projektů - zalesňování, lesoparků, ozelenění
podkladů pro - tvorbu rezerv na pěstební činnost, žádosti o dotace, kategorizaci lesů, náhrady za poškozování lesů
podkladů pro územní plánování
generelů, plánů a projektů ÚSES včetně zapracování do územně plánovací dokumentace, pasportů
šetření významných krajinných prvků včetně zpracování kompletní dokumentace
posouzení vlivů na životní prostředí
digitalizace mapových podkladů
atd. dle Vašich potřeb a požadavků<